วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย

13 มิถุนายน 2567 เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันไหว้ครู 
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง โดยพิธีไหว้ครูมักจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่สอง ของเดือน มิถุนายน ของทุกปี
20240613102506.jpg - วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://piyapornpittaya.ac.th 20240613102508.jpg - วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://piyapornpittaya.ac.th 20240613102509.jpg - วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://piyapornpittaya.ac.th 20240613102511.jpg - วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://piyapornpittaya.ac.th 20240613102512.jpg - วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://piyapornpittaya.ac.th 20240613102513.jpg - วันไหว้ครู ระดับปฐมวัย | https://piyapornpittaya.ac.th