ประถมศึกษาตอนต้น

นางจริยา กงจักร
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูประจำชั้น ป.1/2 )
นางรัตนาวดี ศรีคำแหง
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูประจำชั้น ป.1/3 )
นางสาวกรรณิกา เชื้อเมืองพาน
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูประจำชั้น ป.2/2 )
นางสาวลัดดาวัลย์ เสนาวนา
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูประจำชั้น ป.2/3 )
นางอาทิตยา สุวรรณกิติ
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูประจำชั้น ป.3/2 )
นางสาวสิรินารถ สื่อสิน
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูประจำชั้น ป.3/3 )
นายธนบดี ต๊ะต้องใจ
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นายอภิวัฒน์ กันทะวงค์
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา )
นางจางหลิง แซ่จ๋าว
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน )
นายชัย ทองนวล
ครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
( ครูผู้สอนวิชาภาษาพม่า )