สำนักงาน

นางจุรีรัตน์ ดวงเพ็ชร
สำนักงาน
( หัวหน้างานบุคคล )
นางศิริรักษ์ เหมะสุทธินันท์
สำนักงาน
( หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน )
นางสาวนุชรินทร์ ทะนันท์ชัย
สำนักงาน
( หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร )
นางสาวรัชนันท์ วงศ์หลวง
สำนักงาน
( หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน )
นางสาวกมลวรรณ คุณาสวัสดิ์
สำนักงาน
( หัวหน้างานงบประมาณ )
นางสาวพรชนก กาบตุ้ม
สำนักงาน
( เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์-งานอนามัย )