ปฐมวัย

นางกัลจนา ติยะกว้าง
ครูปฐมวัย
( ครูประจำชั้น อ.1/2 )
นางสาวเพ็ญศรี ก้างออนตา
ครูปฐมวัย
( ครูประจำชั้น อ.1/3 )
นางสาวสายฝน คันทะมูล
ครูปฐมวัย
( ครูผู้ช่วย อ.1/3 )
นางสาวปรานอม หงษ์หิน
ครูปฐมวัย
( ครูประจำชั้น อ.2/2 )
นางสาวปพิชญา ท้าวทิ
ครูปฐมวัย
( ครูประจำชั้น อ.2/3 )
นางสาวเบญจรัตน์ เสารางทอย
ครูปฐมวัย
( ครูประจำชั้น อ.3/2 )
นางมาลัย โกแสนตอ
ครูปฐมวัย
( ครูประจำชั้น อ.3/3 )