วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปิยะพรพิทยา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561และมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนปิยะพรพิทยา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนางสาววราภรณ์ เป็งสลี หัวหน้างานนโยบายและแผนของโรงเรียนปิยะพรพิทยา
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการช่วยเพิ่มกรอบและแนวทางการทำงานที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารและคณะครูในการนำไปปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปิยะพรพิทยา ต่อไป
ผู้บริหารและคณะครูทุกคน ขอขอบคุณ นายทศพร จันทร์เนตร เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้