ผู้บริหาร

นางอัมพร สันชมภู
ผู้รับใบอนุญาต
นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
ผู้จัดการ
ดร.รัชพล ศรีธรรม
ผู้อำนวยการ
นางสาวสุภัทรติกานต์ สุภายอง
รองผู้อำนวยการ
( กลุ่มอำนวยการและงานประชาสัมพันธ์ )
นางสาวฐิติพร เภาทอง
รองผู้อำนวยการ
( กลุ่มบริหารงานวิชาการ )
นางเทพินทร์ จารุศุกร
รองผู้อำนวยการ
( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ )
นางดรรชนี พิพัฒน์พิมพ์
รองผู้อำนวยการ
( กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ )