มัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวปรารถนา อ่วมหมี
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.4/1 )
นายเอกราช แผ่นทอง
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.4/2 )
นายพิทักษ์ สุภา
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.4/3 -4 )
นางสาวศิริมาศ ใจภิภักดิ์
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.5/1 )
นายปิยะพันธ์ สวนขวัญ
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.5/2 )
นายมหิศร สันวงศ์
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.5/3 )
นางสาวทองนวล คำแก้ว
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.6/1 )
นางสาวรัชนันท์ วงศ์หลวง
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.6/2 )
นางสาวณัฐกานต์ ชัยศักดิ์
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.6/3 )
นายพิเชษฐ์ กันตา
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ )