มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวสิริวรรณ ตะกรุดแก้ว
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.1/1 )
นายชูชัย สุวรรณกิติ
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.1/2 )
นางสาววาสนา ฟีน่า
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.2/1 )
นางสาวชนกนันท์ น้อยหมอ
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.2/2 )
นางสาวอชิรญา จัดของ
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.3/1 )