มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวสิริวรรณ ตะกรุดแก้ว
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.1/1 )
นายชูชัย สุวรรณกิติ
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.1/2 )
นายศรัณย์ เครื่องสีมา
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.2/1 )
นางสาววาสนา ฟีน่า
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.2/2 )
นางสาวอชิรญา จัดของ
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.3/1 )
นางสาวปวิตา สพานแก้ว
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูประจำชั้น ม.3/2 )
นายอุดม ปิงวงค์
ครูระดับมัธยมศึกษา
( ครูผู้สอนวิชาศิลปะ )