ประถมศึกษาตอนปลาย

นางสาววัชรพร ปันแสน
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
( ครูประจำชั้น ป.4/2 )
นายสุรชัย สุทสนธ์
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
( ครูประจำชั้น ป.4/3 )
นางธนพร มูลงาม
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
( ครูประจำชั้น ป.4/4 )
นายสมศักดิ์ ยาวิชัย
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
( ครูประจำชั้น ป.5/4 )
นางสาวธัญชนก ชัยเรือน
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
( ครูประจำชั้น ป.6/2 )
นายวรวุฒิ กุลวงค์
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
( ครูประจำชั้น ป.6/3 )
นางสาวรัตน์ติกานต์ อินธรรม
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
( ครูประจำชั้น ป.6/4 )
นายอัจฉนัย ธานี
ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
( ครูผู้สอนวิชาว่ายน้ำ )