ประวัติโรงเรียน

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

ใบและช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความมีชัยชนะที่มั่นคงตามแนวปณิธานแห่งความตั้งใจและแข๋งแกร่งที่ทอดตัววางอยู่บนความอ่อนโยนที่นุ่มนวลบนพื้นฐานความสามัคคีขององค์กร
โล่สีทอง หมายถึง ความเป็นมงคล ความรุ่งเรือง ศักดิ์ศรี ความสง่างาม และเป็นสิ่งที่ใช้ป้องกันภยันตราย
 

สีประจำโรงเรียน คือ

สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

    โรงเรียนปิยะพรพิทยาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ลักษณะสภาพของชุมชนโดยทั่วไปเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ มีความเจริญในด้านต่างๆ การคมนาคมและการเดินทางไปมาสะดวกสบาย ประชากรที่อาศัย อยู่ในพื้นที่มีความหลากหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์ เช่น คนพื้นเมืองที่เป็นคนดั้งเดิม คนพื้นเมืองที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ คนอพยพมาจากประเทศเพื่อบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน นอกจากนี้ยังมีชาวไทยภูเขา และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ความหลากหลายของประชากร ส่งผลให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่สามารถผสมผสานบูรณาการร่วมกันได้ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายอาชีพรองลงมา คือ เกษตรกรรมที่อยู่รอบนอกเขตชุมชนโรงเรียนปิยะพรพิทยาอยู่ใกล้กับองค์กรต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนซึ่งจากความเจริญและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของชุมชน จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมอยู่เสมอ

    ดังนั้นปรัชญาของโรงเรียน คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่สากล โรงเรียนจะจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนครอบคลุมทุกๆ ด้านเพื่อให้นักเรียนได้มมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ อีกทั้งสร้างเสริมในด้านทักษะกีฬา เพื่อสร้างให้มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนมีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้รู้จักระมัดระวังรักษาดูแลตนเอง ปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมที่ดีงามต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียน ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อที่จะสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและอยู่ร่วมสังคมอย่างสันติสุข

ดูประวัติเพิ่มเติม